Be Smart Be Clever Be e-smart

Profesjonalne rozwiązania dla firm oraz branży eventowej

KontaktOferta

Opieka informatyczna

Zwiększ przychody swo­jej fir­my szu­kając no­wych roz­wią­zań or­ga­ni­za­cyj­nych! Jed­ną z naj­lep­szych opcji jest sko­rzy­sta­nie z ze­wnętrz­nych part­ne­rów, któ­rzy opa­nu­ją wie­le kry­tycz­nych za­dań niebędących podstawą działalności Twojej firmy. Jest to out­so­ur­cing. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ jak możemy Ci pomóc.

Więcej

Strony www / aplikacje webowe

Już czas stwo­rzyć stro­nę in­ter­ne­to­wą któ­ra bę­dzie no­wo­cze­sna i prak­tycz­na! Stwo­rzy­my dla Cie­bie stro­nę, któ­ra sta­nie się wi­zy­tów­ką i re­kla­mą w in­ter­ne­cie­. Wy­po­zy­cjo­nu­je­my oraz umoż­li­wi­my ła­twą jej edy­cje dzię­ki sys­te­mo­wi CSM do za­rzą­dza­nia tre­ścią.

Sprawdź

System Obsługi Konferencji

Niezawodny system do obsługi rejestracji, kontroli dostępu oraz badania zachowań uczestników targów, szkoleń, konferencji i wszelkich innych eventów

Sprawdź
Smart Event Tools

Smart Event Tools

Kompleksowe narzędzia do wsparcia interakcji z uczestnikami eventów (targów, konferencji, szkoleń).

System w łatwy sposób umożliwia tworzenie
– ankiet, quizów i konkursów
– mailingów / sms / push
– Q&A i Who is who
– interaktywnych agend
i wiele innych

Sprawdź